Motormeuk


Motormeuk.nl: Algemene voorwaarden

Door het gebruik van Motormeuk.nl ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden die hier worden omschreven en verklaar je in overeenstemming met deze voorwaarden te handelen.

Materiaal publiceren
Motormeuk.nl stelt je in staat om (links naar) nieuws, artikelen, foto's en filmpjes te publiceren. Daarnaast heb je de mogelijkheid om reacties te plaatsen bij de items die op Motormeuk.nl worden gepubliceerd.

Je verklaart dat jij het recht hebt om dit materiaal ter beschikking te stellen aan Motormeuk.nl en de hieronder beschreven licentie te verstrekken. Je vrijwaart Motormeuk.nl van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Je geeft Motormeuk.nl door het inzenden van het materiaal een volledige en exclusieve licentie om het materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen voor ieder denkbaar doel. Deze aan Motormeuk.nl verstrekte licentie omvat daarnaast het recht voor Motormeuk.nl om deze licentie in sublicentie aan derden te verstrekken of over te dragen.

Wanneer Motormeuk.nl van mening is dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website kan verhinderen, commercieele van aard is, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van anderen behoudt Motormeuk.nl zich het recht voor het materiaal te verwijderen of aan te passen. Dergelijke content of content die anderszins in strijd is met wet en/of regelgeving dien je niet ter beschikking te stellen. Je vrijwaart Motormeuk.nl van aanspraken van derden wegens inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.

Motormeuk.nl heeft geen enkele verplichting m.b.t. het al dan niet publiceren van het genoemde materiaal. Het beheer van Motormeuk.nl heeft de eindbeslissing of een inzending wordt geplaatst of wordt verwijderd. In geval van verwijdering wordt hierover niet gecommuniceerd. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan ander ingezonden materiaal dat wel of niet is gepubliceerd.

Eigendomsrecht gepubliceerd materiaal
Het eigendomsrecht van het gepubliceerde materiaal blijft bij de oorspronkelijk auteur of auteurs. Informatie hierover is te vinden in de bronvermelding(en) die bij het materiaal in kwestie is/zijn geplaatst. De oorspronkelijke auteur kan (de redactie van) Motormeuk.nl of een derde partij zijn. Een eventueel aangebracht watermerk van Motormeuk.nl is geen aanduiding van (overdracht van) eigendomsrecht en dient dan ook niet als zodanig te worden geïnterpreteerd.

Links naar sites van derden
Derden kunnen op Motormeuk.nl links plaatsen naar andere websites. Motormeuk.nl heeft geen enkele controlemogelijkheid over zulke websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van zulke externe websites, op welke wijze dan ook.

Klachten en informatie
Als je een klacht of bezwaar hebt in verband met het gebruik van Motormeuk.nl dien je deze zo spoedig mogelijk aan Motormeuk.nl kenbaar te maken. Dit doe je door het sturen van een email naar [email protected] Motormeuk.nl spant zich er voor in de klacht zo spoedig mogelijk af te handelen.

Aansprakelijkheid
Motormeuk.nl is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van Motormeuk.nl van welke aard dan ook, tenzij de schade het gevolg is van de opzet of grove schuld door Motormeuk.nl.

Motormeuk.nl kan bepaalde informatie vrij geven wanneer daar vanuit wettelijk of juridisch oogpunt aanleiding toe zou zijn.
Delen


© 2007-2019 Motormeuk - Powered by Motor-Forum.nl - Hosting by True - Served by Webserver 3

Cookies?Motormeuk maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.